Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Statūti

I. Vispārējie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Labradoru-retriveru šķirnes suņu audzētāju klubs”, oficiālais saīsinājums LLRK, kurš tiek lietots šajos statūtos.
1.2. LLRK ir dibināts 1998.gada 11.aprīlī.
1.3. “Latvijas Labradoru-retriveru šķirnes suņu audzētāju klubs” ir fizisku personu apvienība, kas uz brīvprātības pamata apvieno LR iedzīvotājus.
1.4. LLRK ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu rēķiniem (tai skaitā valūtā) bankā. LLRK simbolika ir divi labradora-retrivera šķirnes suņu silueti – melns un balts, skatās pa kreisi. Apkārt pa apli ar lieliem burtiem uzrakstīts – apļa augšējā daļā uzraksts “LATVIJAS LABRADORU-RETRIVERU”, apļa apakšējā daļā uzraksts “ŠĶIRNES SUŅU AUDZĒTĀJU KLUBS”.
1.5. “Latvijas Labradoru-retriveru šķirnes suņu audzētāju klubs” savā darbībā vadās pēc saviem statūtiem, Latvijas kinoloģiskās federācijas (LKF) statūtiem un nolikumiem, Latvijas Republikas likumdošanas.
1.6. “Latvijas Labradoru-retriveru šķirnes suņu audzētāju klubs” pārstāv savus biedrus Latvijas kinoloģiskajā federācijā.
1.7. “Latvijas Labradoru-retriveru šķirnes suņu audzētāju klubs” darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

II. Darbības mērķi, uzdevumi un metodes

2.1. LLRK uz peļņu neorientētie mērķi ir:
2.1.1. attīstīt un popularizēt klubā reģistrēto suņu šķirņu audzēšanu Latvijā;
2.1.2. attīstīt un popularizēt visu retriveru šķirņu audzēšanu Latvijā;
2.1.3. pārstāvet savu biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību institūcijās, Latvijas kinoloģiskajā federācijā.
2.2. LLRK uzdevumi ir:
2.2.1. apvienot klubā reģistrēto suņu šķirņu īpašniekus, audzētājus un interesentus;
2.2.2. apvienot visu retriveru šķirņu suņu īpašniekus, audzētājus un interesentus;
2.2.3. izstrādāt kluba sekmīgai darbībai nepieciešamos normatīvos dokumentus;
2.2.4. organizēt pasākumus (izstādes, sacensības u.c.) ar dzīvnieku eksponēšanu;
2.2.5. koordinēt kinoloģisko darbību savu biedru vidū;
2.2.6. veikt darbu ar saviem biedriem, lai popularizētu un iedzīvinātu suņu labturības jautājumus;
2.2.7. palīdzēt biedriem vērtīga ciltsmateriāla iegādē;
2.2.8. rūpēties par kluba biedru izglītības līmeņa paaugstināšanu ar kinoloģiju saistītos jautājumos;
2.2.9. apkarot visa veida komerciālo tirdzniecību ar suņiem biedrības ietvaros.
2.3. LLRK darbības metodes ir:
2.3.1. normatīvo dokumentu izstrāde savu mērķu un uzdevumu īstenošanai;
2.3.2. līgumu, vienošanos slēgšana ar valsts, pašvaldības institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām;
2.3.3. speciālistu un ekspertu piesaiste;
2.3.4. sadarbība un iekļaušanās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju sastāvā, ja to darbība nav pretrunā ar LKF un Starptautiskās kinoloģiskās federācijas statūtiem;
2.3.5. citas metodes saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
2.4. Savās saistībās LLRK atbild ar visu tai piederošo mantu. Biedrības biedri nav atbildīgi par LLRK saistībām un parādiem. LLRK neatbild par tās biedru saistībām un parādiem.

III. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

3.1. LLRK biedri ir fiziskas personas no 16 gadu vecuma, kuras atzīst un pilda LLRK un Latvijas kinoloģiskās federācijas statūtus.
3.2. Lai kļūtu par LLRK biedru, pretendents raksta iesniegumu pēc noteikta parauga, kuru izskata biedrības Valde 2 nedēļu laikā.
3.3. Biedrības LLRK biedrs vienlaikus var būt citu biedrību un nodibinājumu biedrs, ja šo organizāciju statūti nav pretrunā ar LLRK un LKF statūtiem.
3.4. Par biedrības LLRK biedru nevar kļūt fiziska persona, kura izslēgta no kādas citas LKF sastāvā esošās biedrības, ja biedrs izslēgts par LKF statūtu un nolikumu pārkāpumiem.
3.5. Kluba Valde ir tiesīga apturēt biedra darbību LLRK, paziņojot par to biedram rakstiski, sekojošos gadījumos:
3.5.1. ja noteiktajā termiņā nav nomaksāta biedra nauda;
3.5.2. ja biedrs nepilda kopsapulces vai Valdes lēmumus;
3.5.3. ja biedrs rupji vai atkārtoti pārkāpj LLRK un LKF statūtus.
3.6. Saņemot LLRK lēmumu par biedra darbības apturēšanu, biedrs var iesniegt apelāciju LLRK kopsapulcei.

IV. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. LLRK biedriem ir tiesības:
4.1.1. piedalīties LLRK kopsapulcē ar balsstiesībām;
4.1.2. piedāvāt savu kandidatūru ievēlēšanai LLRK Valdē un citos pārvaldes orgānos;
4.1.3. saņemt regulāru informāciju par LKF lemjošo struktūru pieņemtajiem lēmumiem;
4.1.4. piedalīties kluba un LKF rīkotajos pasākumos;
4.1.5. ievērojot biedrības statūtus, patstāvīgi darboties;
4.1.6. iesniegt visās biedrības un LKF pārvaldes institūcijās savus priekšlikumus;
4.1.7. piebiedroties starptautiskajām organizācijām, kuru statūti nav pretrunā ar LKF statūtiem.
4.2. LLRK biedru pienākumi ir:
4.2.1. ievērot biedrības un LKF statūtus un citu direktīvo dokumentu prasības;
4.2.2. pildīt biedrības Valdes un LKF lemjošo institūciju lēmumus;
4.2.3. regulāri nomaksāt biedra naudu līdz tekošā gada 01.martam;
4.2.4. saudzīgi apieties ar biedrības un LKF īpašumu.

V. Biedrības pārvalde

5.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir LLRK kopsapulce un valde.

VI. Biedrības kopsapulce

6.1. Biedrības kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija. To sasauc reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 01. aprīlim. Ja tās sasaukšanu kavē svarīgi iemesli, valde var kopsapulci atlikt līdz traucēkļu novēršanai, bet ne uz ilgāku laiku kā 2 mēneši.
6.2. Uzaicinājumu uz kopsapulci kopā ar tās dienas kārtību nosūta katram biedram ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kopsapulces norises dienas.
6.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/5 (viena piektā daļa) balsstiesīgo biedru;
6.3.1. ja kopsapulce nav lemttiesīga, kvoruma trūkuma dēļ, pēc 2 nedēļām tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita.
6.4. Biedru kopsapulci vada biedrības prezidents, ja biedri neievēl  citu sapulces vadītāju.
6.5. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu, vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
6.6. Lēmumu pieņemšana notiek atklāti balsojot, biedriem klātesot, ja kopsapulce nenolemj citādi.
6.7. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā puse +1 balss no klātesošo skaita.
6.8. LLRK kopsapulce:
6.8.1. noklausās un apstiprina biedrības prezidenta un revīzijas komisijas atskaiti par biedrības darbību atskaites periodā;
6.8.2. apstiprina atskaites perioda finansu atskaiti un pieņem nākamā perioda budžeta plānu;
6.8.3. aizklāti vai atklāti balsojot ievēl uz 2 gadiem: septiņus valdes locekļus, kuri no sava sastāva, aizklāti vai atklāti balsojot, ievēl biedrības prezidentu;
6.8.4. ievēl uz 2 gadiem revīzijas komisiju;
6.8.5. lemj jautājumus par biedru izslēgšanu no biedrības ar ¾ klātesošo balsu vairākumu;
6.8.6. izdara grozījumus un labojumus statūtos ar ¾ klātesošo balsu vairākumu;
6.8.7. nosaka biedrības darbības virzienus un principus;
6.8.8. izlemj jautājumu par biedrības iestāšanos citās organizācijās un izstāšanos no tām;
6.8.9. nosaka iestāšanās un biedra naudas apmēru.
6.9. Biedrības kopsapulcei ir tiesības:
6.9.1. izteikt neuzticību un pārvēlēt biedrības valdi un revīzijas komisijas locekļus;
6.9.2. uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanai biedrības valdei.

VII. Ārkārtas kopsapulce

7.1. Ārkārtas kopsapulci sasauc ar biedrības valdes lēmumu:
7.1.1. pēc prezidenta, 2/3 valdes locekļu vai revīzijas komisijas pieprasījuma;
7.1.2. ja to rakstiskā veidā pieprasa vismaz 1/10 biedrības biedru.
7.2. Valde sasauc ārkārtas kopsapulci ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.
7.3. Uzaicinājums uz ārkārtas kopsapulci jāizsūta biedriem ne vēlāk ka 2 nedēļas pirms tās norises.
7.4. Ārkārtas kopsapulces uzdevums ir izskatīt jautājumus, kuri ir par iemeslu tās sasaukšanai; dienas kārtībā var iekļaut arī jebkurus citus aktuālus jautājumus.
7.5. Ja ārkārtas kopsapulce tiek sasaukta pēc revīzijas komisijas pieprasījuma, tad tās priekšsēdētājs vai kāds no locekļiem kļūst par kopsapulces darba priekšsēdētāju.

VIII. LLRK Valde

8.1. Valdi veido kopsapulcē ievēlētie valdes locekļi un biedrības prezidents, kuru no sava sastāva ievēl valde.
8.2. Biedrības izpildinstitūcija ir prezidents, kurš pārstāv LLRK.
8.3. Izpildinstitūcija:
8.3.1. veic biedrības organizatorisko un finansiālo darbību;
8.3.2. rīkojas ar LLRK īpašumu un līdzekļiem, realizējot biedrības statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.
8.4. Valdes sēdē var piedalīties revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis, kuram ir tikai vārda tiesības.
8.5. Valde sanāk ne retāk kā reizi ceturksnī.
8.6. Valde realizē kopsapulces pieņemtos lēmumus un lemj visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kurus statūti vai kopsapulce deleģē citiem.
8.7. Valdes sēdi vada biedrības prezidents vai tā prombūtnē kāds no valdes locekļiem.
8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse tās locekļu.
8.9. Valde sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists.
8.10. Valdes lēmumi, kas skar biedru intereses un darbību, tiek izsūtīti visiem biedriem 30 dienu laikā pēc sēdes norises.
8.11. Valde:
8.11.1. apstiprina štatu sarakstus, finansu atskaites;
8.11.2. apstiprina biedrības gada bilanci, izdevumu tāmes;
8.11.3. apstiprina biedrības darba plānu tekošajam gadam;
8.11.4. izstrādā un apstiprina biedrības nolikumus un citus darba dokumentus;
8.11.5. izskata ar savu biedru darbību saistītos jautājumus, pieņem lēmumus par apbalvojumu piešķiršanu un soda sankciju – brīdinājuma, rājiena, biedra darbības apturēšanas piemērošanu biedriem.

IX. Revīzijas komisija

9.1. Revīzjas komisiju veido 3 locekļi, kurus ievēl kopsapulcē.
9.2. Revīzijas komisija no sava sastāva ievēl komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.
9.3. Revīzijas komisijas sastāvā nevar ievēlēt valdes locekļus vai štata darbiniekus.
9.4. Revīzijas komisija kontrolē LLRK statūtu un kopsapulces lēmumu izpildi, pārbauda biedrības valdes saimnieciskās un finansu darbības atbilstību LKF statūtiem.
9.5. Ne retāk kā reizi gadā veic biedrības darbības revīziju. Revīzijas aktus iesniedz biedrības valdei.
9.6. Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt valdei nepieciešamības gadījumā pieaicināt speciālistus uz līguma pamata.
9.7. Par revīzijas rezultātiem komisija ziņo biedrības kopsapulcei.
9.8. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās 2/3 revīzijas komisijas biedru. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.
X. Balsošana
10.1. Ja attiecīgajos normatīvajos dokumentos nav paredzēts citādi, tad jautājumus izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu.
10.2. Balsot un iesniegt priekšlikumus drīkst tikai tie biedri, kas paredzētajā termiņā pilnībā samaksājuši biedra naudu.

XI. LLRK finanses

11.1. LLRK finanses veido:
11.1.1. ikgadējie biedra naudas maksājumi;
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.1.3. ienākumi no biedrības rīkotajiem pasākumiem;
11.1.4. citi maksājumi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem;
11.2. Biedra naudu veido noteikta pamatsumma, kur tiek iemaksāta katru gadu līdz 01.aprīlim, LKF konferences noteiktā galvas nauda no katra biedra, dalības maksa zootehniskajos pasākumos.
11.3. Ja kāds biedrs nav nomaksājis biedra naudu noteiktajā termiņā, tad viņš tiek uzskatīts kā izstājies no biedrības. Lai atjaunotu savu statusu, viņam biedrībā jāiestājas no jauna.
11.4. Biedrībai ir naudas līdzekļi (tai skaitā valūtā), īpašums un citas materiālas vērtības.
11.5. Par finansu gadu uzskata kalendāro gadu.
11.6. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti statūtos paredzēto izdevumu īstenošanai, tai skaitā:
11.6.1. telpu īrei, komunālajiem maksājumiem un citiem saimnieciskiem izdevumiem;
11.6.2. pasta, telefona, faksa, interneta apmaksai;
11.6.3. vērtīga vaislas materiāla iegādei;
11.6.4. LLRK vadības komandējuma ceļa un uzturēšanas izdevumu apmaksai;
11.6.5. biedrības reklamēšanai un prezentācijai;
11.7. Paraksta tiesības uz biedrības finansu dokumentiem ir šādām personām: pirmais paraksts – prezidentam, otrais paraksts grāmatvedim.
11.8. Biedrībai ir tiesības:
11.8.1. patstāvīgi noteikt savu līdzekļu izlietošanu un sadali;
11.8.2. veikt jebkura veida saimniecisko darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu;
11.8.3. norakstīt nolietotās materiālās vērtības.

XII. Biedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība

12.1. Biedrība tiek reorganizēta vai izbeidz savu darbību saskaņā ar kopsapulces lēmumu, ja par to nobalso ¾ balsstiesīgo delegātu.
12.2. Biedrības kopsapulce ievēl likvidācijas komisiju, kas LLRK īpašumu, pēc norēķināšanās ar debitoriem un kreditoriem, novēl dzīvnieku patversmei.
Statūti apstiprināti LLRK kopsapulcē Rīgā, 2016. gada 28.aprīli
LLRK prezidente: _______________ /I.Popēna/

IMG_2151